Licentieovereenkomst

Op de producten van Global Visuals is het volgende van toepassing:

Auteursrecht: Het eigendom van het softwareproduct en alle kopieen van het softwareproduct berust bij Global Visuals. Het eigendom en intellectuele eigendom van materiaal waaroe toegang kan worden verkregen met behulp van het softwareproduct berust bij de desbetreffende eigenaar en kan worden beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten of andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom.

Garantie: Global Visuals wijst uitdrukkelijk alle garanties voor het softwareproduct van de hand. Het volledig risico voorkomende uit het gebruik of de werking van het softwareproduct berust bij de gebruiker.

Aansprakelijkheid: Global Visuals kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook (inclusief onder meer schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enigerlei ander geldelijk of materieel verlies) die is ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit Global Visualsproduct.